348
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

ia

  • ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนิทรรศการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและหลากหลายหัวข้อย่อย เช่น การสาธิตพร้อมบรรยายและตอบคำถาม การจัดแสดงตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชไร่ที่ปลูกในดินที่ได้รับสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ จากการทดลองในกระถาง การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ และการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การแจกของที่ระลึก ได้แก่ ดินผสมพร้อมปลูกและวัสดุเพาะกล้า ผลงานนักศึกษาเมเยอร์ปฐพีศาสตร์และเมเยอร์ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการมีผู้สนใจเข้าชมจำนวน 3,163 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ และนักส่งเสริมจากภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ ผู้เกษียณอายุ ผู้สูงวัย และสาธารณชน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีผลต่อเนื่องให้ทางกลุ่มวิจัยฯ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาติดต่อเพื่อให้ไปเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยียังหน่วยงานนั้นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เกี่ยวกับหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีแนวคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในฟาร์ม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ... [07/03/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ปภัสสร ริยะบุตร / มรกต สิงหะสุริยะ
71 people like this