385
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม

ia

  • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.00 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ อาจารย์รุ่นใหม่ ได้แก่ อ.ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน และผู้ช่วยวิจัย 3 คน ได้ทำกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม” แก่ครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน

    การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ เพื่อการปรับปรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อม” ประกอบนิทรรศการตัวอย่างจริงสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างการทดลองการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดในดินที่ใส่สารอินทรีย์ต่างคุณภาพกัน และโปสเตอร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หลังการบรรยายได้มีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยการทำแบบทดสอบจับคู่สารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น และการตั้งคำถามที่เกี่ยวข้อง ให้นักเรียนตอบปากเปล่า ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสนใจอาสาตอบคำถามเป็นอย่างดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้สร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมด้านคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นได้แก่ เศษซากพืชต่าง ๆ และดินที่เป็นปัจจัยในการผลิต และทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในด้านหลักการเลือกใช้เศษซากพืชและสารอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ... [07/03/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ปภัสสร ริยะบุตร / มรกต สิงหะสุริยะ
82 people like this