318
พิธีมอบทุนการศึกษา คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ปีที่ 3

ia

  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.40 น. ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุน คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เป็นปีที่ 3 ซึ่งทุนนี้จะให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี จนจบการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว โดยในกิจกรรมก่อนที่จะมอบทุนการศึกษา ทางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทำกิจกรรมร่วมกัน ในหัวข้อ “ล้อมวงคุย ลุยกลางไร่ กับ บรรเทิง ว่องกุศลกิจ” โดยแบ่งนักศึกษาทุนเป็น 5 กลุ่ม เข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมจำนวน 7 ฐาน ซึ่งแต่ละฐานกิจกรรม เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตอ้อย การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีควบคุมการผลิตในแปลง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในพื้นที่จริงของไร่กุดจอก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล นอกจากได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตภายในไร่แล้ว นักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานในระบบโรงงานการผลิต การแปรรูป หรือแม้กระทั้งการนำของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำตาลมาแปรสภาพให้เป็นเอทานอล และการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง E85

    หลังจากที่นักศึกษาทุนได้เรียนรู้ในโรงงานแล้ว ได้มีการรวมกลุ่มและนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยได้นำเสนอแก่ ผู้บริหาร บริษัทฯ รวมทั้ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้รับฟัง ซึ่งได้รับคำชื่นชมมากกับการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทุนทั้ง 5 กลุ่ม และช่วงท้ายของกิจกรรม มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา การมอบทุนการศึกษา โดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาทุนได้รวมกันร้องเพลง “รัก” พร้อมทั้งมอบพวงมาลัย และการ์ดอวยพรแก่ คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ สร้างความประทับใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณในนามคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ ... [22/03/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค / สมโชค
64 people like this