301
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

ia

  • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงการจัดโครงสร้างของคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    คณะเกษตรศาสตร์มีการปรับปรุงการจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะเกษตรศาสตร์ ให้สามารถรองรับการบริหารงอนของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ คณะฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการนำเสนอการปรับปรุงการจัดโครงสร้างของคณะฯ และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตให้บุคลากรได้รับทราบ รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ... [04/04/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
57 people like this