545
ประเมินราคาโคขุน ณ ตำบล ทุ่งโป่ง เพื่อทำการจำหน่าย

ia

  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการโคหลุมให้เป็นเงินออมพร้อมเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 โครงการที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา หัวหน้าโครงการโคขุนเพศผู้แบบมีส่วนร่วม ได้ลงพื้นที่ ลงพื้นที่ประเมินราคาโคขุนเพื่อทำการจำหน่ายจำนวน 9 ตัว ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ดังนี้

    จากการประเมินราคาและได้สอบถามเกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่าเกษตรกรมีความพร้อมที่จะจำหน่ายโคขุน โดยราคาโคเกษตรกรสามารถต่อรองกับพ่อค้าได้เอง โดยมี ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เป็นผู้ประสานระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้า ให้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กันในระยะต่อไป

    เกษตรกรพึงพอใจในราคา เนื่องจากที่ผ่านมาใช้เวลาในการเลี้ยงโคนานกว่าปกติและได้ราคาไม่ดีนัก แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้ความรู้ในการทำอาหารTMR สำหรับโคขุน แล้วนำสูตรอาหารมาใช้จริง ทำให้ได้เรียนรู้ว่าโคเมื่อได้รับอาหารตามสูตร ทำให้โคมีการเจริญเติบโตดี ใช้เวลาเลี้ยงไม่นานนักก็ได้เงินที่ลงทุนไปกลับคืนมาได้เร็ว นอกจากการเลี้ยงโคขุนแล้ว ระยะเวลาที่ทำการขุนเกษตรกรยังมีรายได้จากการขายขี้วัว หรือสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อีกด้วย ... [06/04/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชิดนภา / แตงโม/ปุ๊
110 people like this