702
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Wroclaw University ประเทศโปแลนด์

ia

  • เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ให้การต้อนรับ Dr.Tomasz Berbeka และ Dr.Anna Kapala จาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือโครงการ Erasmus+ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [11/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
118 people like this