691
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมงานบุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2561

ia

  • เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชนและ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน “บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส" ประจำปี 2561 ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมประกวดขบวนแห่ ซึ่งในปีนี้ ขบวนแห่ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชมเชย และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนางสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ นางสาวทิวากร ธานี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าประกวด ... [12/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, สมโชค
151 people like this