596
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

ia

  • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา นำนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

    ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวทิพยรัตน์ สีเหลือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ ได้รับรางวัลดีเลิศ ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น และ นางสาววงวรรณ เพาะชม ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนักศึกษาหสกิจศึกษา นานาชาติดีเด่น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวันดีเลิศจะได้ไปแข่งขันต่อที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป ... [23/04/2018]

    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ดร.สมพงศ์,กรรณิการ์
97 people like this