362
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย

ia

  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน และ ดร.ปนัดดา อุตรนคร ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 10 คน จาก Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Ir.Ririn Harini, MP.,Vice Rector Academic Affairs และ Mrs.Novitri Kurniati,SP.,MP., Dean of Faculty of Agriculture, Universitas Muhammadiyah Bengkulu เนื่องในโอกาสที่ UMB ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน โดยนักศึกษาจะมาฝึกประสบกาณ์ ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 ... [27/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
71 people like this