330
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

ia

  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย การบรรยาย เรื่อง “นโยบายด้านการป้องกันและและรักษาความปลอดภัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย การบรรยาย เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กับมาตรการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง “ทักษะเบื้องต้นด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย” โดย นายมรกต สุบิน รักษาการหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติการด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ... [01/05/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
45 people like this