288
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ia

 • เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 11.45 น. นางสาวชุติมา บุณยะประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เข้าติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนเกษตร บ้านโนนสง่า ณ แปลงปลูกพริกของนายเกษมเรียงจาบ บ้านวังใหม่พัฒนาตำบลบ้านไร่โดยมีเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและจังหวัด ให้การต้อนรับ

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนเกษตร บ้านโนนสง่า มีนายศรีนคร พันธวณิช เป็นประธานกลุ่ม มีเกษตรกรที่ปลูกพริกระบบเกษตรปลอดภัย 10 ราย กลุ่มนี้ได้เข้าร่วมดำเนินงานกับโครงการวิจัย “การควบคุมศัตรูพริกโดยชีวภัณฑ์ในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิเพชรบูรณ์ แพร่ และน่าน” เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและเข้าสู่ระบบพริกปลอดภัยโดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย คือ รศ.ดร.วัชรีคุณกิตติ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์วีระ ภาคอุทัย เป็นที่ปรึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้สำนักงานวิจัยและพัฒนา “สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต” ซึ่งมี ศ.ดร. นันทวัน บุณยะประภัศร เป็นผู้ประสานงาน

  อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ได้สรุปสถานการณ์การผลิตพริกและการตลาดพริกของประเทศไทยและจังหวัดชัยภูมิ ให้คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบ ประเด็นที่สำคัญ คือ พื้นที่ปลูกพริกของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วนั้นมีหลายสาเหตุ ที่สำคัญ คือ ราคาพริกที่เกษตรกรขายได้มีราคาตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฝนแล้ง น้ำท่วม พายุ ปัญหาเรื่องโรคและแมลงมีมาก และมีการนำเข้าพริกแห้งจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ปีละ 4,800 ล้านบาท การนำเข้าพริกสดจากประเทศจีน ประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว เป็นจำนวนมาก

  สำหรับปัญหาเรื่องการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพริกนั้น ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนได้ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยของตนเองและเข้าสู่ระบบเกษตรปลอดภัยมากขึ้น จากการทำงานวิจัยมีข้อสังเกตว่าเกษตรกรที่จะเข้าสู่ระบบเกษตรปลอดภัยได้ ต้องปลูกพริกพื้นที่ไม่เกิน 1-2 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อจะได้ดูแลอย่างทั่วถึง เน้นระบบป้องกันโรคและแมลงแบบผสมผสาน หรือทำหลายวิธีที่จะทำให้ต้นพริกแข็งแรง และมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้ผลผลิตพริกที่มีคุณภาพมาตรฐานมีปริมาณที่มากพอ

  ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกร และได้ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ แก่เกษตรกรโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตามนโยบายของรัฐบาล เช่น นาแปลงใหญ่ หรือพริกแปลงใหญ่ ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ และการเชื่อมต่อภาคธุรกิจ หลังจากนั้นได้เข้าชมแปลงปลูกพริกของนายเกษม เรียงจาบ และนายอดุลย์ เทียบแสน บ้านโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ... [15/05/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2
 • Reported/Photo by: นัยน์ปพร ภาคมฤค / นัยน์ปพร ภาคมฤค
49 people like this