254
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ia

  • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภายในงานเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ ต่อมาเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใย จากใจ AGGIE 51 สู่คณะเกษตรศาสตร์ โดยตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ 51 แต่ละสาขามอบ Friend ship รุ่น ให้แก่คณะฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ร่วมร้องเพลง “กล้าเกษตร” พร้อมจุดเทียน “เทียนล้อมใจ เกษตรลาพี่ AGGIE 51” ตัวแทน AGGIE 51 กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ เพื่อนและพี่น้อง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา และถ่ายรูปร่วมกัน มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/05/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม, กรรณิการ์
45 people like this