524
การถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย ณ ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ia

 • ข่าว : เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โครงการการจัดการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น ๑ ใน ๙ โครงการ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการทางด้านการเกษตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง และคณะ ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดวิธีการการเพาะชำกล้าอ้อย สายพันธุ์สุพรรณบุรี ๕๐ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเพาะชำกล้าอ้อยในครั้งนี้ จะนำต้นกล้าอ้อยไปลงปลูกในแปลงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เป็นรอบปลูกที่ ๓ และได้ติดตามผลผลิตอ้อย รอบปลูกที่๑ และ ๒ ที่ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง ยังได้กล่าวอีกว่า หากเกษตรกรสามารถขายผลผลิตอ้อยคั้นน้ำ ในรูปแบบการคั้นน้ำจำหน่าย จะได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่าการจำหน่ายแบบท่อนพันธุ์ ซึ่งผลตอบแทนค่อนข้างจะแตกต่างกันเป็นอย่างมาก และเกษตรกรจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบยั่งยืน ... [03/07/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: พรจิต / ปุ๊, แตงโม
94 people like this