687
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย และนำชมศูนย์ฯ ต่อมา เป้ฯการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ... [12/07/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
22 people like this