433
คณะเกษตรฯ มข. จัดประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี คณาจารย์จาก 5 สถาบันภาคีเครือข่าย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเกษตร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

    การประชุมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 ปี 2561 เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV” มีการบรรยายพิเศษ และเสวนาในประเด็นด้านธุรกิจเกษตรไทยใน CLMV นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสายผู้สอน และการจัดแสดงหรือแข่งขัน Start up ด้านธุรกิจเกษตรของนิสิต/นักศึกษาของสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างสถานบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหลักจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้เริ่มเปิดการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังกล่าวกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยแต่ละสถาบันการศึกษาต่างก็มุ่งผลิตบัณฑิตและผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคตอีกด้วย ... [25/07/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
68 people like this