254
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสรุปผลงานประจำปี

ia

  • เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมสรุปผลงานประจำปี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรและการดำเนินงานจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมฝนครั้งนี้กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินงานจากการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานคณะ และเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ผ่านความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้ง8/2561 อีกด้วย ... [02/08/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
39 people like this