272
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

ia

  • ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ, นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว และนายไชยพิศิษฐ์ ทีมวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลท่าพระ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

    กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในการเกษตร โดยในการอบรมมีกิจกรรมการบรรยายและสาธิตวิธีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และได้มีการแจกอุปกรณ์พร้อมด้วยตัวไส้เดือนดินเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปกลับเลี้ยงที่บ้าน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถเพิ่งพาตนเองได้อย่างยั่นยืน ... [16/08/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / นางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ
44 people like this