184
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การศึกษาดูงานที่หมวดดินและปุ๋ย เด็กๆ ได้เรียนรู้ประเภทของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยง และได้ทดลองทำปุ๋ยจากไส้เดือนดิน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2551 อีกด้วย ... [23/08/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
15 people like this