141
กลุ่มวิจัยการจัดอินทรียวัตถุของดิน มข. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ

ia

 • กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของสถาบันต่างๆ จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ โดยเน้นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณ วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท (The Wishing Tree Resort) ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบไปด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.บรรยง ทุมแสน อาจารย์ ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ Mr. Sisavanh Xayavong สำนักงานเกษตรและป่าไม้ประจำแขวง (Provincial Agriculture and Forestry Office), แขวงสวันนะเขต สปป. ลาว รวมทั้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ 2 คน ได้แก่ นางสาววิมลศิริ พิงไธสง และนางสาวสุจิตรา ยศดา และผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ อีก 6 คน ได้แก่ นายมรกต สิงหะสุริยะ นางสาวชุติกาญจน์ ทรายลิยา นางสาวปภัสสร ริยะบุตร และนางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวจนิสตา ดวงภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนางสาวกัลยรัตน์ มณีประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้เข้าร่วมประชุมทำงานของตนเอง ได้แก่ การเขียนบทความวิจัยเพื่อรับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และระดับชาติ การเขียนเค้าโครงการวิจัย (research proposal) และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คำแนะนำโดยตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้หลักการในการเขียนผลงานวิจัย การประชุมจึงได้สอดแทรกการบรรยายในหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและการเขียนงานวิจัย ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการตั้งสมมุติฐานในการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญ และการบรรยาย เรื่อง หลักการเขียนบทนำ โดยอาจารย์ ดร.สมชาย บุตรนันท์ สำหรับเรื่องหลังนี้เน้นเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ช่วยวิจัยซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานวิจัยด้านการเขียนรายงานวิจัยได้ดี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยฯระหว่างนักวิจัยต่างสถาบันอีกด้วย ... [30/08/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
18 people like this