198
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตพืชปลอดภัย ของคณะเกษตรศาสตร์ และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรือนผลิตผักปลอดภัย แปลงสิบผัก และโรงเรือนการผลิตไม้ดอกและไม้ผลคุณภาพ โดยยังคงเน้นย้ำการผลิตพืชปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานคณะเกษตร และแนะนำการเชื่อมโยงการตลาด โดยอาจส่งผลผลิตมาจำหน่ายใน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายอีกด้วย ... [27/09/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี,กรรณิการ์
14 people like this