196
นักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงานด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

ia

  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด บริษัท อัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น โรงงานไฟฟ้าขยะมูลฝอย ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ และกำจัดขยะด้วยวิธีแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นการจัดการมลพิษประเภทหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีแบบเผาตรง นำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการเผาไหม้และการบำบัดมลภาวะทางอากาศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อม ๆ กันไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและใหม่ วันละ 450-600 ตัน ผลิตไฟฟ้าได้ 6 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.5 เมกกะวัตต์และส่วนที่เหลือนำมาใช้ในโรงงานจากกิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฟังบรรยายและการศึกษาดูงานในโรงงาน นักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมและบำบัดมลพิษในรูปแบบต่างๆ การจัดการและวิธีการบำบัดควบคุม ขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ พลังงานสะอาด และการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นจากการได้เห็นภาพตัวอย่างจริง เสริมจากการเรียนรู้หลักการและทฤษฏีในห้องเรียน ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณทางบริษัทอัลไลแอนซ์คลีน เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น โรงงานไฟฟ้าขยะมูลฝอย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ... [12/10/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20 people like this