205
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก

ia

  • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้องค์ความรู้ในการทาธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทาธุรกิจให้เกิด High Value และเพื่อพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อความยั่งยืนของรากฐานเศรษฐกิจต่อไป ... [12/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
24 people like this