168
คณะเกษตรฯ มข. ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร

ia

  • ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู และคณะอาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน ลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร ณ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

    ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกประสบการณ์ ในรายวิชาฝึกงานหน่วยที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ประเด็นในการสำรวจ ได้แก่ 1. สภาพสังคมของครัวเรือนเกษตรกร 2. สภาพเศรษฐกิจ อาทิ รายได้และรายจ่ายของครัวเรือนเกษตรกร 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการเรียนรู้ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจากผู้นำชุมชนทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ... [19/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว / นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
22 people like this