207
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน นำโดย ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.นเรศ ศิริเกษร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนการวิจัยของหน่วยงานภายนอก และการจัดทำวารสารแก่นเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [30/10/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
10 people like this