297
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพริก

ia

 • เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการ การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศของประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและเชื้อพันธุกรรมพริก “เรื่อง การเผยแพร่พริกพันธุ์ดีที่มีสารเผ็ดสูง และต้านทานโรคแอนแทรคโนสและ โรคไวรัสใบหงิกเหลือง สู่ผู้ใช้ประโยชน์” ณ หมวดพืชผัก และห้องประชุมแตงกวา อาคารปฏิบัติการกลางพืชสวน

  โดยได้ดำเนินการประเมินและทดสอบพริกพันธุ์ลูกผสมจำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพริกเผ็ด กลุ่มต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และกลุ่มต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก จำนวนทั้งสิ้น 45 พันธุ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ในการส่งพันธุ์พริกมาร่วมปลูกประเมินในสภาพแปลง ทั้งหมด 7 บริษัท จำนวน 22 พันธุ์ แบ่งเป็นกลุ่มพริกเผ็ด จำนวน 17 พันธุ์ กลุ่มต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส จำนวน 4 พันธุ์ และกลุ่มต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก จำนวน 1 พันธุ์ และเป็นพันธุ์ลูกผสมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 23 พันธุ์ แบ่งเป็นกลุ่มพริกเผ็ด จำนวน 12 พันธุ์ กลุ่มต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส จำนวน 4 พันธุ์ และกลุ่มต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองพริก จำนวน 7 พันธุ์

  การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย ได้ส่งตัวแทนและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ ดร. เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล คุณลิขิต มณีสินธุ์ คุณศศิวิมล บุญอนันต์ ผู้อำนวยการโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ สวทช. และคณะ ในการเยี่ยมชมและเข้าร่วมประเมินและคัดเลือกพริก ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศจำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมประเมินพริกในแปลงและห้องประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการพัฒนาพันธุ์พริกและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินเชื้อพันธุกรรม ได้แก่ ภาครัฐ 4 หน่วยงาน คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภาคเอกชน (บริษัทเมล็ดพันธุ์) 14 บริษัท คือ บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด บริษัท ทีเอส เอ จำกัด บริษัท ทูเกธเตอร์ ซีดส์ จำกัด บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด บริษัท เอช เอ็ม โคลส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สุวรรณพิงคาร จำกัด บริษัท พัลซาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (อินเดีย)จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด หจก. คัฟเวอร์การเกษตร บริษัท อีทีจี จำกัด บริษัท ซันเทคเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส. อี. เอเชีย) จำกัด และ Rijk Zwaan Export B.V (Natherlands) ภาคเอกชน (บริษัทอาหาร) 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (มาม่า) และ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด สำนักพิมพ์ 1 หน่วยงาน คือ วารสารเคหะการเกษตร ... [01/11/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: วันวิสา ใจราช / วันวิสา ใจราช
47 people like this