246
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับโลก เรื่องน้ำ

ia

  • ระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากคณะกรรมการจัดการประชุม Executive Committee of The 17th World Lake Conference และได้รับ Travel Award จาก International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) ให้บรรยายผลงานวิชาการ เรื่อง “Environmental monitoring and Ecotoxicology for Tropical Environment: Standard and Application in Mekong River Countries ในการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลก the 17th World Lake Conference 2018 under the theme of “Harmonious Coexistence of Humans and Lakes -Toward Sustainable Ecosystem Services.” ณ Tsukuba International Congress Center เมือง Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1200 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ในพิธีเปิดการประชุม พระราชวงค์ของญี่ปุ่น H.I.H. Prince Akishino พระราชโอรสใน สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งประเทศญี่ปุ่นเสด็จมาเปิดงาน รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆทางสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการอีกหลายเมือง มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในหลักสูตร asumigaura Course เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ดิน และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ แวะเยี่ยมห้องปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพทรัพยากรดิน และสิ่งแวดล้อม ที่สถาบัน Ibaraki Kasumigaura Environmental Science Center และได้ไปดูงานต่อที่สถาบันวิจัยทางการเกษตร (Tsukuba Agriculture Research Center) และ สถาบันการบินและอวกาศ (Tsukuba Space Centre, Japan Aerospace Exploration Agency) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ... [01/11/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
30 people like this