249
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture

ia

  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Module II: Environment/Ecosystem for Sustainable Agriculture ภายใต้โครงการ ERASMUS+: Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI) Project ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโทของไทยภายใต้โครงการจาก 4 มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน และนักศึกษาจากกัมพูชาและพม่า จำนวน 3 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักศึกษาที่จะได้รับปริญญา 2 ปริญญา โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรกร และศึกษาดูงานในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจและประมง เพื่อให้เข้าใจถึงระบบการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจริงจัง เพื่อใช้ประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ในด้านการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ... [13/11/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
29 people like this