151
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ และนายวัชชิระ สอนผา นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 66 คน ทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) และการฝึกงานทางพืชไร่ 1 (134 384) เพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรม ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

    สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ และรายวิชาฝึกงานทางพืชไร่ 1 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการตลาดของพืชไร่เศรษฐกิจ ในกลุ่มธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ำมัน และพืชอาหารสัตว์ โดยที่ยางพารา จัดเป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานการขยายพันธุ์ยางพารา และการแปรรูปยางพาราขั้นต้นขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการขยายพันธุ์ การผลิตและการดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ และการแปรรูปน้ำยางพาราขั้นต้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียน และการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการผลิตยางพารากับนักวิชาการเกษตรโดยตรง ... [13/11/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ / สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
20 people like this