71
คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้างานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐานมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ... [07/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
3 people like this