138
คณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ นางณิชมาศ ภูจันทรศรี หัวหน้างานบริหารและสื่อสารองค์กร และ นางศิริวรรณ งามเจริญวงศ์ หัวหน้างานพัสดุและโครงสร้างพื้นฐานมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ... [07/01/2019]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
12 people like this