77
คณะเกษตรศาสตร์ มข. สักการะและขอบารมีเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อปกปักรักษาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สักการะและขอบารมีเจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อปกปักรักษาการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / จุฑาริกา
4 people like this