91
พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

ia

 • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งในปีนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซี่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 แล้ว นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินชมนิทรรศการภายในงาน และให้เกียรติเปิดงานมหกรรมประกวดสัตว์งานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 และให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดกระบือในรุ่นต่างๆ อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดนิทรรศการทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานทางการเกษตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เครือข่าย Young Smart Farmer การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 การตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ งานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรมอดินแดง ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 8 การประกวดวงดนตรีสตริง ครั้งที่ 3 โดยชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน และ กิจกรรม “Student street” ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จึงถือได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ ตลอดจนเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วนสู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” การนำการเกษตรเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตร และเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ในทุกมิติ เพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อปากท้องของประชาชนภาคอีสานทุกครัวเรือนต่อไป ... [31/01/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
18 people like this