7122
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกรเวียดนามเลี้ยงโคเนื้อ

ia

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม แก่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำนักงานปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตโคพื้นเมืองของเวียดนามร่วมกับการใช้โคเนื้อสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ (Charolais) เพื่อให้ได้โคเนื้อคุณภาพดี และมีปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคของคนในประเทศเวียดนาม มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เข้าอบรมกว่า 130 คน โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะทำงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำทีม โดยมี Mr. Le Dinh Son รองผู้ว่าราชการจังหวัดฮาติงห์ เกษตรจังหวัดและปศุสัตว์ จังหวัดฮาติงห์ ให้การต้อนรับในการให้บริการทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2556 ณ โรงแรม Huong Sen จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Mr. Le Dinh Son กล่าวว่า จังหวัดฮาติงห์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนเหนือของเวียดนาม ห่างจากกรุงฮานอย 340 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6,055 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1.3 ล้านคน เขตการปกครอง 11 อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าวและเลี้ยงโคเนื้อ และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม แก่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สำนักงานปศุสัตว์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นความร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียม จากโคเนื้อสู่โคขุน เป็นการพัฒนาโดยการใช้โคพื้นเมืองของเวียดนามร่วมกับการใช้โคเนื้อสายพันธุ์ ชาร์โรเล่ส์ เพื่อพัฒนาตลาดโคขุนของจังหวัดฮาติงห์ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศเวียดนามมากยิ่งขึ้น รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้บรรยายความรู้ด้านระบบสืบพันธุ์ เทคนิคการใช้ฮอร์โมนเพื่อการผสมเทียม สาธิตวิธีการผสมเทียม และการตรวจการตั้งท้องในโคเนื้อ ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียมประสบความสำเร็จ จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้บริการวิชาการโดยการจัดอบรม เรื่อง การพัฒนาพันธุ์โคเนื้อลูกผสมด้วยวิธีการผสมเทียมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นการพัฒนาโคเนื้อสู่โคขุนลักษณะเช่นเดียวกันกับโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครที่มีชื่อเสียงของไทย และเป็นการพัฒนานโยบายธุรกิจสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะได้ประสานและเรียนเชิญนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกันพัฒนาโคขุนของจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสต่อไป ... [01/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
721 people like this