79
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562

ia

  • ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี กับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรม และรักษาสิ่งแวดล้อม” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิต และผู้ช่วยวิจัย ซึ่งนิทรรศการประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและหลากหลายหัวข้อย่อย เช่น การสาธิตพร้อมบรรยายและตอบคำถาม การจัดแสดงตัวอย่างการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่ปลูกในดินทรายที่ได้รับสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ จากการทดลองในกระถาง การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ และการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การแจกของที่ระลึก ได้แก่ ดินผสมพร้อมปลูกและวัสดุเพาะกล้า ผลงานนักศึกษาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการมีผู้สนใจเข้าชมจำนวน 2,529 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ และนักส่งเสริมจากภาครัฐ เจ้าของธุรกิจ ผู้เกษียณอายุ ผู้สูงวัย และสาธารณชน

    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เกี่ยวกับหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมมีแนวคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่วมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ... [22/02/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
13 people like this