6265
คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ia

  • ในวันที่ 23 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Dr.Barbara Shew จาก North Calorina State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกสาขาพืชไร่ นางสาวฉัตรสุดา จันทร์โสภา ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)ในระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน 2556 ... [29/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
596 people like this