280
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย

ia

  • เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 คน จาก Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mrs.Novitri Kurniati,SP.,MP., Dean of Faculty of Agriculture, Universitas Muhammadiyah Bengkulu เนื่องในโอกาสที่ UMB ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน โดยนักศึกษาจะมาฝึกประสบกาณ์ ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาพืชไร่ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ... [22/01/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
18 people like this