301
พิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

ia

 • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งในปีนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซี่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  หลังจากเสร็จพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 แล้ว นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินชมนิทรรศการภายในงาน และให้เกียรติเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และ กระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 และให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดกระบือในรุ่นต่างๆ อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดนิทรรศการทางด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานทางการเกษตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เครือข่าย Young Smart Farmerนิทรรศการเผยแพร่หลักสูตรและผลงานทางวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563 การตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียนจากโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การประกวด โค กระบือ สัตว์ปีก และแพะ การให้บริการนำเที่ยวเชิงเกษตรและการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ งานคืนสู่เหย้าชาวเกษตรมอดินแดง ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 9 โดยชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน การเสวนาและฝึกอบรมอาชีพทางด้านการเกษตรทั้งทางพืชและทางสัตว์ และ กิจกรรม “Student street” ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จึงถือได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ ตลอดจนเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป ... [26/01/2020]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
14 people like this