332
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21

ia

 • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย มอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว เป็นการเสวนาเรื่อง “Smart farming: Solution for Sustainable Agriculture” โดย รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, ดร.มหิศร ว่องผาติ, คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์, และ คุณสุวิตา โลหิตนาวี ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร กล่าวว่า “คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 21 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย อาทิเช่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าและแมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเอกชน ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2563 ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมวิชาการเกษตรในระดับภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นิสิต นักศึกษา จาก สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยของนักวิชาการในสาขาเดียวกันอีกด้วย”

  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าวว่า “การประชุมวิชาการเกษตรเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักวิจัยนั้น เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นผลจากการวิจัย จะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้ทัดเทียมประเทศที่เจริญทั้งหลาย ผลงานวิจัยที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะนั้น เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรที่ดำเนินการวิจัย ดังนั้นการประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และเป็นลู่ทางในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่นักวิจัยได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความสามารถลงไป การประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2563 นี้ เป็นการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีว่าการจัดประชุมวิชาการเกษตรประจำปี 2563 นี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยเกษตรต่างๆ เป็นจำนวนมาก และจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย การพบปะกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ในวันนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายนักวิจัยของผู้ที่มีความสนใจในสาขาวิชาการเดียวกันได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่สำคัญต่อไป”

  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “Smart farming: Solution for Sustainable Agriculture” โดยมี รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์, ดร.มหิศร ว่องผาติ, คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์, และ คุณสุวิตา โลหิตนาวี ให้เกียรติเป็นผู้เสวนาในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน อารักขาพืช ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ประมง เศรษฐศาสตร์การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรเชิงระบบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 178 เรื่อง แบ่งเป็นการนำเสนอในภาคบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 65 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 113 เรื่อง และมีพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ด้วย การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ เพื่อเป็นการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยการเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนนำใช้ประโยชน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป ... [28/01/2020]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
16 people like this