295
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู

ia

  • เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู โดยมี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ นายสหัสดิษฐ สารแสง กรรมการมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู ทำหน้าที่รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ประธานดำเนินงานมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู เป็นผู้ลงนาม และมี รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ และ นายสถาพร สุรพัฒน์ ผู้จัดการโครงการกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเพื่อเพื่อนครู ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โดยที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิเพื่อเพื่อนครู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โดยการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัยรวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง และเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคคลเกษตรกรรายย่อย บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสังคมส่วนรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ... [13/02/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
14 people like this