11172
นศ.สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข.ฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆ เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านอาชีพ

ia

  • ระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 41 คน เข้ารับการฝึกงานในศูนย์วิจัยต่างๆของภาคราชการ และสถาบันของภาคเอกชน เพื่อเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ในสาขาพืชไร่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บรรเทิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง สุริหาร อาจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี อาจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สิงห์คำ และ อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกงานในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยต่างๆและสถาบันของภาคราชการ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้การฝึกงานแก่นักศึกษา ได้แก่ ศูนย์วิจัยยางพาราหนองคาย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 สุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) นครราชสีมา เนื่องจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้นักศึกษา มีโอกาสออกไปฝึกงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพจริงก่อนสำเร็จการศึกษา 2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา 3) เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 4) เป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยผ่านนักศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ อาจารย์ ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง กล่าวว่า “นักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งทางด้านการผลิตและการจัดการพืชไร่ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน นอกจากนี้ เป็นโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการฝึกงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ฝึกงานเป็นอย่างดี และนักศึกษาได้รับประสบการณ์และการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งทางด้านการผลิตและการจัดการพืชไร่ ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน ตลอดจนได้สัมผัสการผลิตพืชไร่จริงในแปลงเกษตรกร” ... [09/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1805 people like this