7889
คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับผู้บริหาร ม.เกษตร กำแพงแสน ดูงานการบริหารองค์กร การเรียนการสอน การวิจัย

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวน้างาน หัวหน้าศูนย์ และเลขานุการคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโครงการประชุมผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสนสัญจร จำนวน 35 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
716 people like this