6545
การบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 1217 ชั้น 2 หน่วยบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวาระสาระดับนานาชาติ" ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่อง Manuscripts สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฉบับภาษาอังกฤษ โดย Prof. Jeremy N. Mcneil จากประเทศแคนาดา โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.นุชรีย์ ศิริ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย ... [06/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
632 people like this