8570
คณะเกษตรศาสตร์ จับมือ คณะศึกษาศาสตร์ ทำ Double degree นักศึกษาได้สองปริญญา

ia

  • เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา สำนักคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สำนักคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6 คน เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริการการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
697 people like this