6149
คณบดี ณะเกษตรฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกรไฮบริด

ia

  • วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์ฯและนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุกรทางการค้าด้วยการคัดเลือกสุกรจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม (Swine Genetic Improvement Using Genomic Selection) โดยโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทเบทาโกร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นหัวหน้าโครงการ ... [10/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
635 people like this