8103
ร่วมหารือในความร่วมมือระหว่าง สล.ร้อยเอ็ด กับผู้นำชุมชนในตำบลโพธิ์สัย จ.ร้อยเอ็ด

ia

  • ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด (สล.ร้อยเอ็ด) และ อ.สพญ.ดร.วิบัญฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สล.ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ สำหรับทำการเกษตรกรรม โดยมีแนวทางการจัดตั้งเป็นโครงการฝึกอบรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นต้น ร่วมกับผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการหารือได้ข้อสรุปว่าในปี 2556 จะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สล.ร้อยเอ็ด ทั้งด้านการเลี้ยงสัตว์และการทำนาข้าว และจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น การอบรมการทำนาข้าว การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การปลูกผักปลอดภัย และอื่นๆ ทั้งนี้ทางกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังให้การสนับสนุนส่งบุคลากรในกองทัพทำประโยชน์ทางเกษตรกรรมร่วมกัน ... [13/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
851 people like this