7296
สื่อสารองค์กร มข. สัมภาษณ์คณบดี คณะเกษตรฯ ถึงผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม

ia

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30-11.00 น. ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบหมายให้ นางสาวปัญญาพร ลายทอง เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ในประเด็นการสัมภาษณ์ ขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และความเป็นมาในการก่อตั้ง ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม และรางวัลเกียรติยศต่างๆ สำหรับผลิตวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์วิจัยที่โด่ดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องรับรองคณดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/07/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
646 people like this