11224
คณะเกษตรฯ มข. อบรมคณาจารย์ประเทศลาว ตรวจวิเคราะห์ดินและพืช

ia

  • ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ โดย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อการเกษตร (Soil and Plant Analysis for Agriculture) ให้แก่ คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร มีคณะวิทยากรประกอบด้วย ดร.มงคล ต๊ะอุ่น ดร.เกษสุดา เดชภิมล นางดวงสมร ตุลาพิทักษ์ นางสาวพัชรี ธีรจินดาขจร นายสมพงศ์ นาสูงชน นางพรพิศ ชูสอน นางพัทรภรณ์ ตอพล นางอัยยาวีย์ ไมลโท และ นายวิบูล มีมะโน จากภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร และ อาจารย์ไพทูล ประทุมรุ้ง จากกรมวิชาการเกษตร ดร.มงคล ต๊ะอุ่น กล่าวว่า ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดินและพืช ซึ่งใช้เทคนิคทางเคมีที่สะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบความสามารถของดินในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และทราบปริมาณธาตุอาหารในพืชขณะนั้น ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากการ วิเคราะห์ดินและพืช สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ในด้านการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษามาก่อนแล้วแปลข้อมูลนั้นว่า ดินหรือพืชมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด และผลวิเคราะห์ดินและพืชสามารถนำมาใช้ในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหรือการปรับปรุงดิน คือ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการที่ทำให้ผลตอบแทนสูงในการปลูกพืช เช่น คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี มีข้อดีคือ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชได้เป็นจำนวนมากโดยใช้เวลาน้อย ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก ทำให้สามารถรู้ผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกพืชได้ และสามารถนำค่าวิเคราะห์ดินไปเชื่อมโยงกับผลการทดลองปุ๋ยไร่นาเพื่อให้ค่าแนะนำการใช้ปุ๋ยหรือปูนอย่างเหมาะสมก่อนการปลูกพืชได้ และสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนของธาตุอาหารพืชได้ตรงจุดและทันเวลา “ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดินและพืช ช่วยให้ผู้ทำการเกษตรใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง และลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปลูกพืช และเป็นแนวทางนำไปสู่การลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก” ดร.มงคล ต๊ะอุ่น กล่าวในที่สุด หัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1) ความสำคัญของการวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อการเกษตร และปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างดิน พืช และการเตรียมสารเคมีเพื่อการวิเคราะห์ 2) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น การหาความชื้นในดินและความหนาแน่นรวมของดิน การหาอนุภาค sand silt clay และการประเมินเนื้อดิน 3) การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน เช่น ความเป็นกรดด่างของดินและความต้องการปูนของดินกรด การวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน การวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนทั้งหมดในดิน การวิเคราะห์ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมที่สกัดได้ในดิน การวิเคราะห์ประจุบวกที่สามารถแลกเปลี่ยนที่(CEC)ในดิน 4) การวิเคราะห์พืช เช่น เตรียมตัวอย่างพืช การย่อยตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ธาตุอาหาร การวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในพืช 5) การแปลผลการวิเคราะห์ดินและพืช เพื่อการเลือกใช้ปุ๋ยเคมี การสาธิตการผสมปุ๋ยเคมี ที่เหมาะสมกับชนิดพืชปลูก การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าการวิเคราะห์ดิน และ 6) การศึกษาการให้บริการวิเคราะห์ดินและพืชของห้องปฏิบัติต่างๆนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และห้องปฏิบัติการกลางขอนแก่น ... [08/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1106 people like this