7435
การใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด

ia

  • รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีฯ ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และ สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คณะทำงานของสถานีฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลศรีสมเด็จ รองนายกและปลัด อบต.โพธิ์สัย และพันโทสุพล พละสุ หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ กองพันทหารราบที่ 6 ถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ สล.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้คือการใช้ประโยชน์พื้นที่นาข้าวของสถานีฯจำนวน 30 ไร่จะทำร่วมกัน 3 ฝ่ายได้แก่ สถานีฯ ชุมชนรอบสถานี และกองทัพ โดยสถานีฯเป็นผู้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และพื้นที่เพาะปลูก ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการปลูกและดูแลข้าว และกองทัพสนับสนุนกำลังพลในการดำนา และเกี่ยวข้าว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรรอบสถานีในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อนำไปใช้ในการกระจายเมล็ดพันธุ์ต่อไป โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นในฤดูการเพาะปลูกปี 2556 นี้ ... [04/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
733 people like this