7407
คณะเกษตรศาสตร์รับนักเรียนโรงเรียนสาธิตดูงานด้านการเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกิตติศักดิ์ สิงหา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ดูงานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล อาคารAG08 หมวดงานไร่ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ขอต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ที่คณะเกษตรศาสตร์ โดยระบุว่า เป็นหมวดงานไร่ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร หวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียน และในอีก 10 ปีข้างหน้านักเรียนคงได้สอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามาเป็นนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ด้วย เนื่องจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานที่จริง จึงได้ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ ในเรื่องการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช ณ หมวดกระต่าย และหมวดโคเนื้อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และที่หมวดพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ของคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งหลังจากที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความรู้ แล้ว หมวดพืชไร่ ได้มีข้าวโพดต้มให้เด็กๆและคณาจารย์ ได้กินเป็นอาหารว่างขณะที่เดินทางกลับโรงเรียนด้วย ... [19/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
720 people like this