8606
คณะเกษตรศาสตร์สัมมนาศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ

ia

  • สหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สร้างความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ โดยผ่านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมที่ใช้ความคิด ลงมือปฏิบัติจริงและสะท้อนความคิดจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมอย่างต่อเนื่องและรูปแบบหรือแนวทางหนึ่งของการจัดการศึกษาดังกล่าว คือ การให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ หรือเรียกว่า สหกิจศึกษา นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมแล้ว 11 รุ่น จำนวน 782 คน โดยมีหน่วยงานราชการ และ บริษัท จำนวน 50 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือรับนักศึกษาไปปฏิบัติงาน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี และเพื่อให้การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจัดให้มีโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาทางการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรในสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ กล่าวว่า “คณาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชมสถานประกอบการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรในสถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีต่อกันที่จะนำไปพัฒนาสหกิจศึกษาทางการเกษตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ได้ทบทวนและหาแนวทางอันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการสหกิจศึกษาทางการเกษตรที่ตอบสนองวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของหลักสูตร ทำให้เกิดความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสถานประกอบการที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืนในการจัดสหกิจศึกษาทางการเกษตร อาทิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นต้น และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ที่นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นแห่งแรกและได้บัญญัติศัพท์ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) โดยมีการจัดการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับสหกิจศึกษาไว้ตั้งแต่ต้น” ... [19/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
989 people like this